Prawa autorskie, licencje, regulamin serwisuWszelkie zamieszczone w tej witrynie znaki towarowe, znaki usług i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.
Serwis nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich poprawiania, skracania, redagowania.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za pliki (teksty, zdjęcia, grafiki) nadesłane przez osoby trzecie. Jeżeli jest uzasadnione podejrzenie, iż mogło dojść do naruszenia prawa prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym.

Publikacje materiałów nadesłanych przez osoby trzecie nie są płatne.
Przesyłając materiały Autor oświadcza, że nie naruszają one żadnych praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na ich zwielokrotnienie przy użyciu wszelkich technik, wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz na jego rozpowszechnienie na pomocą druku, serwisu internetowego www.PolskieSklepy.pl.

Informacje, opinie i porady oraz odpowiedzi udzielane w wiadomościach email mimo, iż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność informacji, nie mają charakteru profesjonalnego doradztwa. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu poniesionych szkód lub doznanych strat powstałych w wyniku korzystania lub polegania na informacjach tu zawartych.

Pliki i materiały otrzymane do publikacji nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób. Autory materiałów przesłanych oświadczają, że dysponują prawami do przesłanych plików i materiałów do publikacji. Autorzy materiałów przesłanych ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób, zgłoszone wobec serwisu www.PolskieSklepy.pl w związku z tymi plikami i materiałami do publikacji.

Sklepy stacjonarne


Serwis jest przeznaczony dla sklepów stacjonarnych, tradycyjnych, realnych. Sklepy prowadzące tylko działalność internetową, wirtualną będą usuwane i nie znajdą miejsca na serwisie.
Definicja sklepu stacjonarnego, tradycyjnego jest ogólnie znana.
Serwis zastrzega możliwość zmiany w informacjach adresowych sklepu mające na celu zachowanie poprawnej struktury informacji o adresie w serwisie.